Impressum/ogólne warunki handlowe

Impressum

Administrator strony internetowej:

Züblin Elektro Polska Sp. z.o.o. 
Ul. Miodowa 14
PL-00-246 Warszawa

Tel. 508200306
wsparcie@zublin.pl
www.zublin.pl

 

Koncepcja, design, programowanie:

Raskin Apps / Media, Zurych
www.raskinapps.ch

 

Wizualizacje 3D we współpracy z:

Raum und Bild, Zurych
www.raum-und-bild.ch

Warunki płatności, dostawy i sprzedaży

Do pobrania w formacie PDF.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Poniżej znajduje się oświadczenie dotyczące prywatności firmy Niko NV (dalej „my”). Niniejsze oświadczenie obejmuje wyłącznie przetwarzanie danych dotyczących osób fizycznych, tj. danych osobowych.  Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do danych osób prawnych. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o naszej polityce w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

W pierwszej części znajdują się informacje ogólne, które dotyczą wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych, natomiast w drugiej części znajdują informacje o konkretnych operacjach przetwarzania, które mogą dotyczyć Ciebie

Ogólne informacje dotyczące wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem danych?

My, Niko NV, z siedzibą pod adresem 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, numer wpisu do rejestru Izby Handlowej 0405.045.670, telefon +32 3 778 90 00, faks +32 3 777 71 20, działamy jako administrator danych, chyba że inny podmiot Niko jest wyraźnie wymieniony poniżej dla określonej operacji przetwarzania.  Jeśli, w przypadku określonej operacji przetwarzania, administratorem jest inny podmiot Niko, informacje ogólne dotyczą również tego innego podmiotu.

W jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO)?

W odniesieniu do wszystkich operacji przetwarzania dokonywanych przez podmioty należące do grupy Niko wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (DPO), który może się z Tobą kontaktować w przypadku pytań lub skarg.  Z DPO można skontaktować się listownie: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas lub mailowo dataprotectionofficer@niko.eu

Kto otrzymuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy ujawniać naszym pracownikom, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków, podwykonawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Niko (procesorzy), innym firmom należącym do grupy firm, do której należymy i my, instytucjom akademickim w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, organom sądowym lub policyjnym, jeżeli wymaga tego prawo.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe poza Unią Europejską

W niektórych przypadkach możemy ujawniać Twoje dane osobowe odbiorcom spoza Unii Europejskiej.  W takich przypadkach zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez zawarcie umowy z takimi odbiorcami lub poprzez współpracę z odbiorcami, którzy posiadają certyfikat lub którzy znajdują się w krajach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską.  Zawsze możesz skonsultować się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO), aby uzyskać dostęp do obowiązującej odpowiedniej ochrony zapewnianej przez Niko.

Jakie masz prawa jako osoba, której dane dotyczą?

Masz szereg praw:

 • Przez cały czas masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz sprawdzić, które dotyczące Ciebie dane osobowe przetwarzamy.
 • Przez cały czas masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprawić lub uzupełnić nieprawidłowe lub niekompletne przetwarzane przez nas dane osobowe, które Ciebie dotyczą.
 • Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz trwale usunąć wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe, które Ciebie dotyczą. Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych na Twoją prośbę. To prawo ma zastosowanie jedynie w przypadkach i w zakresie przewidzianych przez prawo.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Dzięki temu możesz zamrozić wykorzystanie Twoich danych osobowych bez usuwania ich.  Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na Twoją prośbę. To prawo ma zastosowanie jedynie w przypadkach i w zakresie przewidzianych przez prawo.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. To pozwala Ci sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do uznania Twojego sprzeciwu. To prawo ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes.
 • Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę.
 • Zawsze masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Masz prawo do przesyłania danych. Umożliwia to łatwe przenoszenie, kopiowanie lub przekazywanie danych osobowych od jednego administratora danych do innego. To prawo może być wykonywane tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub zawartą z Tobą umowę.

Z wnioskiem dotyczącym Twoich praw lub wątpliwościami dotyczącymi prywatności możesz zwrócić się do nas lub do Inspektora Ochrony Danych (DPO).

Chcesz złożyć skargę do organu nadzoru?

Zawsze możesz złożyć skargę do organu nadzoru.
Dla Polska
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

kancelaria@giodo.gov.pl 

https://uodo.gov.pl/

Konkretne operacje przetwarzania, które mogą Ciebie dotyczyć

Możemy wejść w posiadanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem różnych kanałów, produktów i metod.  W zależności od tych kanałów, produktów i metod wykorzystanie Twoich danych osobowych będzie różne.  Poniżej przedstawiamy, jakie różne metody przetwarzania możemy stosować.

Jesteś użytkownikiem instalacji Niko Home Control (NHC)

Jeśli jesteś użytkownikiem instalacji NHC, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • obsługi instalacji NHC (konto użytkownika NHC, zarządzanie użytkownikami NHC, bezpieczeństwo i diagnostyka NHC, obsługa klienta, instalacja i korzystanie z aplikacji NHC) w oparciu o wykonywanie umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.
 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w oparciu o nasz uzasadniony interes.  Prace badawczo-rozwojowe mogą prowadzić do ulepszenia produktu i innowacji, co przyniesie korzyści Tobie (otrzymasz lepsze produkty, bardziej dopasowane do Twoich życzeń) oraz społeczeństwu w ogóle (większe oszczędności energii i/lub bezpieczeństwo).

Aby inteligentne funkcje NHC działały prawidłowo, profil musi zostać utworzony w oparciu o dane użytkownika i inne dane osobowe.  W oparciu o ten profil niektóre funkcje lub zdarzenia są wyzwalane automatycznie w ramach prawidłowego działania NHC.  Można wyłączyć inteligentne funkcje w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta użytkownika.

Pracom badawczo-rozwojowym może towarzyszyć tworzenie profilu w oparciu o dane o użytkowaniu, w którym pomijane są elementy identyfikujące, jak imię i nazwisko, adres itp. Ten profil nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Ciebie, poza możliwymi ulepszeniami naszych produktów.

Niko będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez 10 lat od zamknięcia konta użytkownika NHC.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Bierzesz udział w programie partnerskim Niko

Jeśli bierzesz udział w programie partnerskim Niko jako instalator, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarządzania programem partnerskim Niko (przydzielanie punktów lojalnościowych, szkolenie i ocena) w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

Po uzyskaniu naszej zgody Twoje dane kontaktowe zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej jako uznanego instalatora Niko.

Niko przechowuje Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 20 lat od ostatniego szkolenia.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Jesteś instalatorem

Jeśli instalujesz nasze produkty, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zarządzanie instalatorami (w tym zarządzania obsługą klienta, dostawami oprogramowania instalacyjnego itp.) w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.
 • wysyłania do Ciebie informacji handlowych o naszych produktach i usługach za Twoją zgodą.  W tym celu wykorzystujemy zbiorcze dane dotyczące zakupów naszych produktów, które otrzymujemy za pośrednictwem hurtowników.  Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Niko przechowuje Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od ostatniej instalacji/ostatniego kontaktu.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Jesteś dostawcą

Jeśli dostarczasz nam produkty lub usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach zarządzania dostawcami w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

Niko przechowuje Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od ostatniej dostawy.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Jesteś klientem biznesowym (B2B)

Jeśli kupujesz nasze produkty lub usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach zarządzania klientami w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

Niko przechowuje Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od ostatniej dostawy.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Jesteś konsumentem i klientem (B2C)

Jeśli kupujesz produkty lub usługi bezpośrednio od nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach zarządzania klientami w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

Niko przechowuje Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od ostatniej dostawy.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Odwiedzasz jedną z naszych lokalizacji

Jeśli odwiedzasz jeden z naszych budynków, salonów sprzedaży lub inną lokalizację, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu zarządzania osobami odwiedzającymi (bezpieczeństwo przeciwpożarowe, poufność i imprezy/spotkania organizacyjne) w oparciu o nasze uzasadnione interesy.
 • w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych za Twoją zgodą.  Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 2 lat od Twojej ostatniej wizyty.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Odwiedzasz naszą stronę internetową

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w oparciu o Twoją zgodę na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub prośbę o informacje;
 • w oparciu o Twoją zgodę na przesyłanie informacji handlowych;
 • w oparciu o nasz uzasadniony interes w pracach badawczo-rozwojowych w celu analizy i ulepszenia użytkowania i działania strony internetowej. Prace badawczo-rozwojowe mogą prowadzić do ulepszeń i innowacji, co przyniesie korzyści Tobie (otrzymasz lepszą stronę internetową, bardziej dopasowaną do Twoich życzeń) oraz społeczeństwu w ogóle (bezpieczeństwo).

Możemy aktualizować Twoje dane osobowe zainteresowaniami, które gromadzimy od Ciebie poprzez nasze inne kanały, produkty lub metody.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 5 lat od Twojej ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.

Podczas wizyty na stronie internetowej Niko umieszczane są również pliki cookie zgodnie z naszą polityką w sprawie plików cookie.

Jesteś użytkownikiem jednej z naszych bezpłatnych aplikacji lub programów

Jeśli jesteś użytkownikiem jednej z naszych bezpłatnych aplikacji lub oprogramowania, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • obsługi aplikacji lub oprogramowania (konto użytkownika, zarządzanie użytkownikami, bezpieczeństwo i diagnostyka, obsługa klienta, instalacja i użytkowanie) w oparciu o wykonywanie umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.
 • Prace badawczo-rozwojowe w oparciu o nasz uzasadniony interes.  Prace badawczo-rozwojowe mogą prowadzić do ulepszenia produktu i innowacji, co przyniesie korzyści Tobie (otrzymasz lepsze produkty, bardziej dopasowane do Twoich życzeń) oraz społeczeństwu w ogóle (większe oszczędności energii i/lub bezpieczeństwo).

Pracom badawczo-rozwojowym może towarzyszyć tworzenie profilu w oparciu o dane o użytkowaniu, w którym pomijane są elementy identyfikujące, jak imię i nazwisko, adres itp. Ten profil nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Ciebie, poza możliwymi ulepszeniami naszych produktów.

Niko będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 10 lat od zamknięcia konta użytkownika NHC.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Otrzymujesz od nas informacje handlowe o produktach i usługach

Gdy otrzymujesz informacje handlowe o naszych produktach i usługach, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego w oparciu o następujące informacje:

 • Twoją zgodę, jeśli nie jesteś naszym klientem lub
 • nasze uzasadnione interesy, jeśli jesteś naszym klientem.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Zawsze możesz zrezygnować z dalszego otrzymywania informacji handlowych o naszych produktach i usługach.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres do 10 lat od zakończenia relacji z klientem (jeśli jesteś klientem) lub do 5 lat od ostatniej aktywności (jeśli nie jesteś klientem).

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Otrzymujesz informacje o produktach i usługach od naszego partnera

Gdy otrzymujesz informacje handlowe o produktach i usługach od naszego partnera, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego za Twoją zgodą: Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 5 lat od Twojej ostatniej aktywności.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Bierzesz udział w badaniu rynku

Jeśli bierzesz udział w badaniu rynku, przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia badania rynku odnośnie naszych produktów i usług w oparciu o nasze uzasadnione interesy.  Badanie rynku pozwala nam nieustannie wprowadzać innowacje i lepiej dostosowywać nasze produkty i usługi do życzeń użytkowników.

Jeśli nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu badania rynku, poinformuj nas o tym za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych (DPO).

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres do 3 lat od zakończenia dochodzenia.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Bierzesz udział w teście

Jeśli bierzesz udział w teście, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu testowania i oceny naszych produktów i/lub usług w oparciu o wykonywanie umowy z Tobą.  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres do 5 lat od zakończenia testu.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

Ubiegasz się o pracę

Jeśli ubiegasz się o pracę u nas, Niko Group NV, z siedzibą pod adresem 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, numer wpisu do rejestru Izby Handlowej 0448.548.388, telefon +32 3 778 90 00, faks +32 3 777 71 20, przetwarza Twoje dane osobowe jako kandydata:

 • w celu zarządzania i oceny Twoich aplikacji w kontekście stosunku przedumownego;
 • w celu prowadzenia listy rezerwowej w oparciu o uzasadniony interes wszystkich innych podmiotów z grupy Niko.  Prowadzenie listy rezerwowej pozwala nam skontaktować się z Tobą w późniejszym terminie w celu znalezienia odpowiedniego stanowiska, jeśli żadne nie jest wolne od razu.

Podanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli ocenić Twoje zgłoszenie i, w razie potrzeby, zaoferować pracę.  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od ostatniego zgłoszenia.  Jeśli nie chcesz znaleźć się na liście rezerwowej, poinformuj nas o tym za pośrednictwem inspektora ochrony danych (DPO).

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.

We wszystkich przypadkach

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w jednym z wyżej wymienionych celów, również przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • wykrywania, zapobiegania i zwalczania oszustw oraz nadużyć w oparciu o nasz uzasadniony interes.  Mniej oszustw i nadużyć przynosi korzyści naszym klientom i dostawcom,
 • pomaga w zarządzaniu sporami w oparciu o nasze uzasadnione interesy, ponieważ musimy być w stanie strzec i bronić naszych praw.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od momentu, gdy dane osobowe będą nieaktywne.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat tego przetwarzania (kto jest administratorem, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorczego, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jakie są Twoje prawa, czy udostępniamy dane osobowe państwom spoza EOG itp.), należy zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wszystkich naszych operacji przetwarzania danych osobowych.